Algemene voorwaarden

Algemene abonnementsvoorwaarden Kerken rond Rijn Gouwe

Artikel 1.         Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stramien grafische dienstverlening een abonnement op Kerken rond Rijn & Gouwe aangaat;
Abonnement: de overeenkomst tot levering en/of ter beschikkingstelling van een of meer Uitgave(n) van Kerken rond Rijn & Gouwe;
Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Abonnee aan Stramien grafische dienstverlening verschuldigd is;
Betaalperiode: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Abonnee per keer betaald dient te worden;
Digitale Uitgave: alle digitale uitgaven van Stramien grafische dienstverlening waaronder, maar niet beperkt tot (mobiele) websites en (mobiele) applicaties;
Gebruiksvoorwaarden: de Algemene Gebruiksvoorwaarden Uitgaven van Stramien grafische dienstverlening, zoals beschikbaar op https://www.kerkenrijnengouwe.nl/gebruikersvoorwaarden.
Stramien grafische dienstverlening: Stramien grafische dienstverlening, uitgever van Kerken rond Rijn & Gouwe;
Uitgaven: alle Digitale Uitgaven van Stramien grafische dienstverlening in welke publicatievorm dan ook;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden.

Artikel 2.         Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen, tenzij door Stramien grafische dienstverlening uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Daarnaast zijn op ieder gebruik van de Uitgaven de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 2. Door het aangaan van het Abonnement verklaart Abonnee zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden.
 3. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Stramien grafische dienstverlening en Abonnee worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
 4. Stramien grafische dienstverlening kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd in de Uitgaven. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementen. Wanneer een wijziging van de Voorwaarden tot gevolg heeft dat Stramien grafische dienstverlening een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Abonnee het recht het Abonnement binnen 4 weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Artikel 3.          Totstandkoming Abonnement

 1. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Stramien grafische dienstverlening het Abonnement schriftelijk of elektronisch bevestigt of start met de uitvoering van het Abonnement.
 2. Stramien grafische dienstverlening is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een aanvraag van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden.

Artikel 4.          (Adres)gegevens en privacy

 1. Abonnee is verplicht bij het aangaan van het Abonnement correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder bezorg- en factuurgegevens, dienen tijdig aan Stramien grafische dienstverlening te worden gemeld.
 2. Uitvoering van het Abonnement en alle op het Abonnement betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Abonnee opgegeven e-mailadres.
 3. In de privacyverklaring van Stramien grafische dienstverlening is vastgelegd hoe Stramien grafische dienstverlening met de gegevens van Abonnees omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt. De privacyverklaring is te vinden op www.kerkenrijnengouwe.nl/privacy.

Artikel 5.          Ontbinding/herroeping

 1. Abonnee heeft het recht een Abonnement binnen een termijn van 14 dagen na aanvang van het Abonnement (bij Abonnementen op Digitale Uitgaven) te ontbinden door dit te melden bij de abonnement@kerkenrijnengouwe.nl.
 2. Het reeds betaalde Abonnementsgeld zal, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen op basis van lid 2, door Stramien grafische dienstverlening binnen 14 dagen na de ontbinding worden gerestitueerd aan Abonnee.

Artikel 6.          Beschikbaarstelling

 1. Stramien grafische dienstverlening spant zich in voor een tijdige beschikbaarstelling van de Uitgave(n).
 2. Klachten over de beschikbaarstelling van een Uitgave dienen kenbaar te worden gemaakt via abonnement@kerkenrijnengouwe.nl.
 3. Klachten met betrekking tot de beschikbaarstelling van een Uitgave geven Abonnee niet het recht restitutie van de betaling te vragen.
 4. Abonnee heeft geen recht op enige compensatie indien de Uitgave een of meerdere (al dan niet achtereenvolgende) keren niet beschikbaar wordt gesteld als gevolg van een overmacht situatie, zoals bedoeld in Artikel 12.

Artikel 7.          Prijzen en betaling

 1. Het Abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen Betaalperiode.
 2. Stramien grafische dienstverlening behoudt zich het recht voor om het Abonnementsgeld te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Stramien grafische dienstverlening zal een wijziging in het Abonnementsgeld in de Uitgave publiceren. Het gewijzigde Abonnementsgeld is vanaf de eerstvolgende Betaalperiode van toepassing op alle lopende en nieuwe Abonnementen. Voor zover het gaat om een verhoging van het Abonnementsgeld en deze wijziging van toepassing wordt binnen 3 maanden nadat het Abonnement is ingegaan, is de Abonnee gerechtigd het Abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
 3. Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso.
 4. Het abonnementsbedrag van de automatische incasso zal direct na de vooraankondiging van de incasso door Stramien grafische dienstverlening worden geïnd.
 5. Het storneren van een door Stramien grafische dienstverlening (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
 6. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Abonnee, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8.          Verlenging en beëindiging van het Abonnement

 1. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd tegen het dan geldende reguliere tarief, tenzij Abonnee het Abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de overeengekomen abonnementsperiode. Na verlenging kan Abonnee het Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. De Betaalperiode wordt na automatische verlenging, verlengd met 1 jaar.
 3. Opzegging van een Abonnement kan door versturen van een mail aan abonnement@kerkenrijnengouwe.nl.
 4. Stramien grafische dienstverlening is gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor Abonnee.
 5. Indien Abonnee of Stramien grafische dienstverlening het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
 6. Stramien grafische dienstverlening is gerechtigd een Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verplichting tot enige schadevergoeding, indien:
  1. Abonnee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Stramien grafische dienstverlening, waaronder de verplichting tot tijdige betaling van het Abonnementsgeld, en hiermee in gebreke blijft nadat hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In dit geval heeft Abonnee geen recht op terugbetaling van reeds betaald Abonnementsgeld;
  2. Stramien grafische dienstverlening daartoe gegronde redenen heeft, zodanig dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd het Abonnement voort te zetten, bijvoorbeeld wanneer de levering van de Uitgave onvoorziene en onevenredig hoge kosten met zich meebrengt of wanneer Stramien grafische dienstverlening redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Abonnee niet aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van het Abonnement zal voldoen. Eventueel reeds betaald Abonnementsgeld over de periode na ontbinding wordt in dit geval terugbetaald.

Artikel 9.          Wijziging of staking van een Uitgave

 1. Stramien grafische dienstverlening is gerechtigd om naar eigen inzicht de omvang, inhoud, samenstelling, lay-out, verschijningsvorm, – moment en/of -frequentie van een Uitgave te wijzigen, een Uitgave te staken en/of te vervangen door een andere uitgave, al dan niet in dezelfde verschijningsvorm en/of -frequentie. Stramien grafische dienstverlening is voorts gerechtigd eventuele speciaal voor Abonnees bestemde aanvullende diensten te wijzigen of te staken.
 2. Stramien grafische dienstverlening zal er in geval van wijzigingen als bedoeld in lid 1 voor zorgen dat de betreffende Uitgave in kwalitatief en kwantitatief opzicht in redelijke verhouding blijft tot het Abonnementsgeld dan wel het Abonnementsgeld aanpassen. Wanneer de wijziging tot gevolg heeft dat Stramien grafische dienstverlening een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Abonnee het recht het Abonnement binnen 4 weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.
 3. In geval van een staking van een Uitgave zonder vervanging, eindigt het Abonnement van rechtswege per de stakingsdatum van de Uitgave en vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.

 Artikel 10.        Toegang tot Digitale Uitgaven

 1. De inloggegevens die Abonnee toegang geven tot een Digitale Uitgave zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is Abonnee niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen tot een Digitale Uitgave of zijn inloggegevens te exploiteren of aan derden te verstrekken.
 2. Abonnee is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Als Abonnee vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn account dient hij Stramien grafische dienstverlening daarvan direct op de hoogte te stellen. Stramien grafische dienstverlening is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht ter bescherming van haar Uitgaven en haar overige Abonnees en Abonnee dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
 3. Abonnee mag de betreffende Digitale Uitgave alleen voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de Digitale Uitgave op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.
 4. Indien Stramien grafische dienstverlening aanwijzingen heeft dat Abonnee het in dit artikel bepaalde overtreedt, is Stramien grafische dienstverlening gerechtigd om de toegang van tot de betreffende Digitale Uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden, tenzij Abonnee dit vermoeden weerlegt.

Artikel 11.        Derden

 1. Stramien grafische dienstverlening kan bij de uitvoering van het Abonnement gebruik maken van derden.
 2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van het Abonnement ten behoeve van Stramien grafische dienstverlening worden bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van door Stramien grafische dienstverlening ingeschakelde derden.

Artikel 12.        Overmacht

 1. Als aan de zijde van Stramien grafische dienstverlening sprake is van overmacht, heeft Stramien grafische dienstverlening het recht om uitvoering van het Abonnement op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Stramien grafische dienstverlening, het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, extreme weersomstandigheden en iedere andere situatie waarop Stramien grafische dienstverlening geen beslissende controle kan uitoefenen.
 2. Als de overmacht situatie aan de zijde van Stramien grafische dienstverlening langer dan 2 maanden voortduurt, heeft Abonnee het recht het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In geval van overmacht is Stramien grafische dienstverlening niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Abonnee.

Artikel 13.        Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgave, waaronder uitgevers-, auteurs-, databank- en merkrechten, berusten bij Stramien grafische dienstverlening en/of haar licentiegevers.
 2. Het is Abonnee niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van de Uitgave op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Stramien grafische dienstverlening.

Artikel 14.        Rechtskeuze en geschillenbeslechting

 1. Op het Abonnement en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over het Abonnement en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).